Z historie sboru.

 

Největší požár v dějinách obce Bzová, který předcházel založení sboru, vypukl dne 6. června 1877. Jelikož byl podporován silným větrem zachvátil celou náves po obou stranách. Zničeno bylo 24 statků a 3 chalupy se všemi zásobami a majetkem. Jedno dítě tehdy uhořelo. Josef Kunc nadýchán plynů a kouře do sedmi dnů zemřel. Přes veškeré tyto rány lnulo obyvatelstvo k rodné hroudě a budovalo znovu svůj majetek.

Na přelomu 19. a 20. století vzniká potřeba organizovat ochranu proti požáru a začínají vznikat první dobrovolné hasičské sbory. Hasičstva se organizují v župách. Ve zdejším kraji se nejprve v roce 1880 utvořila župa Podbrdská, Ta byla v roce 1897 rozčleněna a vznikla župa Berounská, do které později patřil i náš sbor.

V roce 1900 vzniká první myšlenka a uskutečňují se první pokusy o založení sboru hasičů ve Bzové. Oficiálně však sbor vznikl až v roce 1904, kdy se do této dobrovolnosti přihlásil patřičný počet lidí. Na založení se nejvíce podílel řídící učitel Josef Mudrucha a několik dalších, zejména p. Holman a p. Pavlis. Vzhledem k tomu, že to byl spolek, který měl za cíl pomoci občanům proti přírodním pohromám byl o toto značný zájem a dá se říci, že všichni občané to podporovali. Na svou dobu měl sbor velice moderní techniku, neboť byla zakoupena nová ruční stříkačka značky R. A. Smekal. Hasičská zbrojnice se nachází od založení sboru na návsi u rybníka. Během dalších let se práce sboru vyznačovala různými formami činnosti a stále  bylo co dělat s desítkami velkých požárů. Podmínky pro činnost spolku se zlepšily, zejména po stránce materiálního zajištění, byla zakoupena výkonná motorová stříkačka. Chod činnosti sboru dosti narušila 1. světová válka, ze které se nevrátilo 21 bzovských občanů. Jejich jména jsou uvedena na pomníku padlých hrdinů, který byl postaven hasičským sborem za pomoci všech občanů. Stál 8 300,- Kčs a zhotovil ho sochař Štepa.

V roce 1929 byl v obci vybudován vodovod. Také byly po obci nainstalovány hydranty, díky kterým se zlepšila bezpečnost celé obce. Hydranty byly odzkoušeny za přítomnosti velitele sboru.

V letech před 2. světovou válkou byl sbor jednou z největších organizací v obci. Pravidelným výcvikem a účastí na celé řadě cvičení byl v pohotovosti a připraven účinně zasáhnout. Členové sboru prožívali patřičné úcty a vážnosti. Být velitelem sboru bylo velkým uznáním a ctí. Návštěva a podpora všech akcí pořádaných hasiči byla morální a občanskou povinností. Na jaře roku 1939 došlo v obci k velkému požáru. Oheň vypukl mezi domy čp. 24 a 26. Oba domy měly doškovou střechu a od nich chytl další dům čp. 65. Ještě v témž roce se podařilo domy opět zrekonstruovat.  

Léta 1940 – 1945 byla dalším mezníkem v činnosti sboru. Spolková činnost byla v době války zakázána Nedochází však k úplnému úpadku činnosti, jsou prováděny pouze nejdůležitější práce. Doba byla velice obtížná a práce nesnadná. Nebylo možno konat výborové schůze.

Po osvobození se začal výbor opět scházet až v roce 1946 a od té doby pracovala jednota se střídavými úspěchy. Význam spolku zvláště stoupl po roce 1948. Ochrana majetku před živelnými pohromami se stala prvořadým úkolem této organizace. Ze strany MNV a vyšších orgánů byla věnována všestranná péče a podpora. O počet členů nebyla nouze a většinu tvořili mladí lidé, kteří měli o tuto práci zájem. Vedení spolku zajišťovali J. Sekyra, V. Hrubý, V. Brož. Družstvo mělo dobré výsledky při výcviku a finanční situace byla také dobrá.

V letech 1950 – 55 se činnost omezovala zejména na údržbu hasičské techniky. Sboru se nedostává podpory od obce ani občanů. V této době pracují v jednotě J. Sekyra, J. Klíma, J. Úmon, J. Pavlis. Během roku 1953 dochází ke změně názvu organizace a to na Český svaz požární ochrany. Teprve v roce 1957 nastalo zlepšení v činnosti, ale byl pociťován nedostatek mládeže. Byly prováděny preventivní prohlídky objektů, brigády zejména ve škole. V dalších letech se činnost zlepšovala. Během roku 1959 projevovali největší úsilí především předseda spolku V. Brož, velitel V. Hrubý,  F. Šíma, K. Mrázek a F. Spousta. Konala se zde okrsková soutěž, kde jsme se umístili na 1. místě, v okresním kole pak na 8. místě.

Další  změny ve složení výboru byly provedeny v roce 1964 kdy se  stal  předsedou V. Buzín a další členové výboru V. Hrubý, J. Štědrý, F. Vokáč, F. Šíma, M. Pichl, V. Úmon a J. Vokáč. Výborně byl zvládán výcvik požárního družstva, které obsadilo v soutěži v Točníku 3. místo. Do pořádku byla uvedena také pokladna, která byla v minulých letech opravdu zanedbaná. V tomto roce se naše jednota zúčastnila zásahu u tří lesních požárů. Jednota měla 56 členů, celkem bylo odpracováno 300 brigádnických hodin. V roce 1965 sbor získal 7 nových členů. Bylo nové materiální vybavení a 10 vycházkových obleků. Další změna výboru byla provedena v roce 1967, předsedou se stal J. Vítek, velitelem pak F.  Šíma.

V letech 1968 - 1969 činnost sboru výrazně upadá. Zejména pak činnost výboru - nesešel se ani jednou. Byla však zakoupena požární stříkačka PS-8 a požární automobil Praga - RN (Erena). Byla provedena přestavba požární zbrojnice, přistavěna klubovna a sklad. Dne 13. února 1968 byl zvolen výbor v následujícím složení : K. Mrázek, M. Fojt, J. Příhoda, F. Šíma, J. Sekyra a V. Pavlis. Velkým úkolem pro nadcházející léta bylo rozšíření členské základny a zkvalitnění výcviku družstva.

24. září 1970 po 17. hodině chytl stoh slámy za obcí směrem k Rošošce, většinu slámy se nepodařilo zachránit, shořelo jí 45 vagónů v hodnotě 45 000,- Kčs. V roce 1971 došlo k zlepšení činnosti a zejména rozšíření sboru o nové mladé členy. Bylo sestaveno požární družstvo a družstvo žáků, začalo se s pravidelným výcvikem. Kromě toho vyvíjel sbor další aktivity. Byla provedena oprava hráze u rybníka a jeho vyčištění. Vedle požární zbrojnice byl postaven sušák na hadice. Pravidelně se prováděl sběr železného odpadu. Záslužná byla také pomoc obci a JZD brigádami a požárními prohlídkami objektů.  Pouze pro rok 1972 byl  předsedou A. Špot. Činnost sboru se nadále zlepšuje po roce 1973 zvolením nového předsedy B. Chvojky. Sbor vykazuje velké zlepšení ve finančním hospodaření (hotovost v pokladně 3112,- Kčs), zásluhu na tom mělo pořádání několika kulturních akcí, zejména Suchých májů. Do zbrojnice byly dány plechové skřínky kam si každý člen zásahové jednotky ukládal výstroj. Naše jednota získala nový požární automobil Tatra T-805, který vlastnil vojenský útvaru Nováky na Slovensku.  V tomto období  bylo odpracováno velké množství brigádnických hodin na výstavbě zdejšího kulturního domu Bezovka, kde byl také využíván požární automobil.

3.června 1973 byly uspořádány oslavy 70. let od založení organizace za účasti sborů z Hořovic, Žebráka, Sedlece a Točníka. Při této příležitosti byli někteří členové odměněni čestným odznakem :  J. Kuška, J. Klíma, F. Sekyra a V. Sekyra nebo uznáním V. Buzín, M. Vokáč, F. Vokáč a K. Mrázek. V tomto roce se naše jednotka umístila na 1. místě v požárním sportu.

V nadcházejících  letech dochází k  přestavbě a opravě požární zbrojnice. V roce 1974 byla zakoupena požární stříkačka PS-12. V roce 1976  dochází  ke  změně  výboru : předseda V. Úmon, velitel L. Kuška, místopředseda F. Šíma, jednatel O. Pavlis, pokladník M: Pichl, V. Šilinger, K. Mrázek, J. Hubáček, V. Tráva, a J. Vávra.  V roce 1976-77 byl opraven a klubovna a sklad ve zbrojnici. V roce 1979 byla provedena oprava již téměř nepojízdného požárního automobilu. Dále byla opravena střecha na požární zbrojnici.

V roce 1980 dochází k dalším změnám ve složení výboru, novým předsedou se stává  J. Mrkáček, jednatel V. Šilinger, velitel J. Svoboda, J. Schovánek a J. Hrubý. Cvičení se uskutečňovalo pravidelně a družstvo tak získalo dobrou úroveň. V roce 1981 se sbor potýká s nedostatkem hadic a požární výstroje, nefunkční byla také stříkačka, která se musela dát do pořádku. Aktivně se podílelo na činnosti pouze několik jednotlivců. Založení oddílu mládeže, viz. Kronika mládeže…

22. června 1984 byly v tento den v obci dva požáry, hořelo na vrchu u Březovské pěšinky, kde začal hořet les od ohníčku, s pomocnou rukou přišla hasit i spousta občanů z obce. Druhý požár vzplál na Petrovce. V roce 1986 dochází k velkému rozšíření členské základny o 5 mužů a 5 žen, celkem měl sbor 85 členů. V dalším roce došlo ke změně velitele, novým se stává L. Bezděk. Bylo vykonáno velké množství brigád, zejména při opravě požární zbrojnice, pokládání kanalizace v obci a při opravě mateřské školy. Konal se Den otevřených dveří v požární zbrojnici, kde byla občanům ukázána požární technika. V roce 1988 proběhla v naší obci požární soutěž ale bez naší účasti – nebylo činné družstvo. Na požární stříkačce PPS-12 byla provedena generální oprava. Ve finančním hospodaření bylo dosáhnuto dobrých výsledků, v pokladně bylo 6 493,- Kčs. V roce 1989 došlo ke změně ve složení výboru : předseda J. Hrubý, místopředseda A. Mencl, dále pak F. Fíkar a F. Loněk.

Politické změny ke kterým došlo v listopadu 1989 přinesly také nemalé  změny v činnosti bzovského hasičského sboru. Sbor v letech  po listopadové revoluci prochází podobně jako ostatní spolky určitým útlumem, neboť se změnil způsob života většiny lidí a do podvědomí přichází spousta nových zájmů. Po letech se znovu používají pojmy hasiči a hasičstvo. Od této doby užíváme název Sbor dobrovolných hasičů a okresní sdružení má název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska místo Svazu požární ochrany. Odpovědnost za chod sboru má již obecní úřad, nikoliv okresní sbor požární ochrany. Mění se i znak a vlajka hasičů. V této době začínají problémy sboru nejen po stránce náročnosti ale i po stránce požadavků na školení a výcvik členů.

Nás sbor je téměř dva roky v nečinnosti, nebyly plněny ani základní úkoly, které by vedly k  zabezpečení obce. Nefungovalo ani zásahové družstvo, pro které se nepodařilo sehnat velitele.

V roce 1992 nás navždy opustil dlouholetý člen sboru, okrskář a hasič z povolání v podniku TOS Žebrák, p. František Šíma. Činnost sboru se začíná zlepšovat až v roce 1993. Byl zvolen nový funkční výbor, starostou se opět stává J. Mrkáček, jednatelem M. Münzberger, strojníci  A. Mencl a J. Münzberger, hospodář L. Bezděk, dále pak M. Pavlis, D. Štědrá ml. a M. Jurečko. Obnovily se prohlídky komínů v obytných domech, účast na školení funkcionářů a údržba hasičské zbrojnice s technikou. Zásahové družstvo se opět zúčastňuje tréninků. V zimě hořela místní tělocvična čp. 13. Obec se potýká s nedostatkem vody z důvodu vyschlého rybníka na návsi, který sloužil jako požární nádrž. V roce 1994 získal sbor 5 nových členů a celkem jich má 48. Stoupl i počet odpracovaných brigádnických hodin na 200. Byl  vyčištěn přítok do rybníka. Obecní úřad zakoupil hasičské auto Praga V3S od hasičů v Kublově, které bylo na generální opravě a STK u berounských hasičů. V dalších letech se začínají pořádat i kulturní a společenské akce, např. Dětský den. V roce 1997 uspořádal nás sbor finanční a materiální sbírku na pomoc lidem postižených záplavami.

V roce 1998 byl sbor omlazen o 10 nových členů, kteří byli zvoleni i do výboru, starosta J. Mrkáček, velitel A. Mencl, jednatel M. Loněk, pokladník L. Bezděk, strojník J. Schovánek, dále pak J. Svoboda, L. Malec, P. Lemon, C. Rauscher, J. Mrkáček ml. a L. Mrkáček. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Hořovicích, kde jsme se umístili na 9. místě. Sbor pořádá každoročně několik kulturně společenských akcí – Hasičský ples, pálení čarodějnic, Staročeské máje apod. Zvyšuje se počet odpracovaných brigádnických hodin nejen na údržbě hasičské zbrojnice a techniky ale i veřejně prospěšných prací pro obec. V roce 1999 se ve Bzové konala soutěž požárních družstev, kde jsme se umístili na 2. místě. V tomto roce se stal novým starostou C. Rauscher. Nastávají problémy s provozem hasičského automobilu.

V roce 2000 byl u příležitosti srazu rodáků obce Bzová uspořádán Memoriál Františka Šímy, kde jsme se umístili na 2. místě, za účasti hasičů z Nového Jáchymova a Broum. Členskou základnu tvořilo 58 členů. Zakládáme vlastní internetové  stránky. V roce 2001 se stává starostou L. Bezděk st. Ve výboru začíná pracovat V. Ryska. Bylo odpracováno 600 brigádnických hodin, většina na opravě hasičského auta, které bylo nově nastříkáno a vyměněna převodovka. V roce 2002 jsme za přispění obce opravili střechu na hasičské zbrojnici. Při srpnových povodních jsme provedli několik pomocí obcím, zejména na místním vodovodu, provedli materiální sbírku na pomoc lidem postižením povodněmi a darovali finanční částku. Byla provedena generální oprava stříkačky. V roce 2003 bylo založeno družstvo žen, které obsadilo na závodech v Tlustici 9. místo. Konaly se zde okrskové závody za účasti obcí Broumy, Nový Jáchymov a Hudlice, obsadili jsme 3. místo. Proběhl 3. ročník Memoriálu Františka Šímy. 19. září bylo zahoření „za Bránou“, kde jsme zasahovali. Velké zlepšení vykazuje finanční hospodaření sboru. Bylo uspořádáno velké množství kulturních a společenských akcí : Hasičský ples, pálení čarodějnic, oheň na ukončení školního roku, výlet s dětmi na Zbirožský potok aj. V roce 2004 byl zakoupen Obecním Úřadem cisternový automobil Škoda 706 RT od hasiču z Hranic na Moravě. Stávající auto Paraga V3S bylo prodáno do soukromého vlastnictví. V tomto roce byla také opravena fasáda na hasičské zbrojnici za pomoci obce.

28. srpna 2004 se konaly oslavy sta let od založení sboru. Po celý den tu byl bohatý program. Již od ranních hodin se začali u kulturního domu Bezovka scházet nejen místní hasiči, ale i jejich kolegové z okolních sborů. Nechyběli tu Broumy, Žebrák, Kublov, Tlustice, Nový Jáchymov, Tmaň a Králův Dvůr. Nejdále to měli spřátelení hasiči z Dýšiny u Plzně. Každý s sebou přivezl ukázat hasičský automobil a techniku. V 10 hodin všichni utvořili průvod a za doprovodu dechové hudby šli přes celou obec uctít památku k pomníkům.O hodinu později se konala na sále kulturního domu slavnostní schůze, kde byla připomenuta historie sboru a předány vyznamenání zasloužilým členům. Odpolední program byl také bohatý. Nejprve před Obecním úřadem vystoupily Hořovické mažoretky a poté předvedli své dovednosti profesionální hasiči při ukázce vyprošťování  osob. Po celé odpoledne byla na návsi vystavena  moderní i historická technika. Nutno dodat, že o toto byl velký divácký zájem. Komu to však ještě nestačilo mohl si prohlédnout místní zbrojnici, kde byly vystaveny fotografie, kroniky a dobové hasičské náčiní. Večer celou akci zakončila taneční zábava.

Roku 2007 byla provedena velká rekonstrukce v klubovně hasičské zbrojnice. Místnost byla zvětšena o bývalý sklad CO, byly tu udělány nové elektroinstalace, strop, podlaha a nábytek. Byly sem zakoupeny nová kamna. Slavnostní otevření klubovny se konalo 1. září. V tomto roce bylo naší organizaci přiděleno IČO 75114895 a byl založen účet u České pošty. Od roku 2008 pracuje u sboru nový starosta Antonín Mencl. V září se konal již 6. memoriál Fr. Šímy. Na hradě Točník byl zajištěn protipožární dozor při natáčení filmu "Jménm krále"

V roce 2009 uplynulo 105 let od založení sboru. U této příležitosti byl uspořádán oheň na Hlinovce nejen pro děti. Probíhaly tu různé soutěže a vystoupení šermířské skupiny Diadém.

 

 

Z historie mladých hasičů

 

Založení zájmového kroužku mladých požárníků předcházelo několik nepravidelných setkání dětí zejména na soutěžích. V roce 1981 vzniká oficiální  oddíl mladých  požárníků pod vedením F. Rauschera, který působil jeden rok. Z této doby se nedochovaly žádné zápisy.  

Obnovení mladých požárníků bylo provedeno až na členské schůzi ČSPO Bzová konané dne 26.10. 1985. Vedením byl tehdy pověřen J. Vokáč s pomocí J. Hrubého. Počátkem roku 1986  se  uskutečnilo opravovaní klubovny, která sloužila pro schůzky mladých. Oddíl mladých požárníků měl 11 členů. Pro každého byly zakoupeny stejnokroje. Pravidelné schůzky se konaly vždy v pondělí,  na kterých se začalo s přípravou na hru Plamen. Ještě  téhož roku se požárníci zúčastnili okrskové soutěže v Sedleci, kde obsadili v požárním útoku 1. místo a ve štafetě 4 x 60 m 2. místo. Také se zúčastnili soutěže Plamen v Všeradicích, kde skončili na 4. místě. V roce 1987 se naši mladí požárníci zúčastnili I. kola hry Plamen v Hořovicích, kde obsadili     3. místo a ve II. kole 2. místo. V červnu  sbor uspořádal pro děti oheň na ukončení školního roku. V srpnu se konal výlet do chaty TOS ve Skryjích. Děti se učily různým dovednostem a hrály míčové hry. Mladí požárníci se věnují všestranné činnosti, chodí na schůzky do přírody, hrají hry v požární zbrojnici a navštěvují plavecký bazén. V tomto roce získal oddíl opět jednoho nového člena. V roce 1988 má oddíl 10 členů - starších žáků. Zúčastnili se hry Plamen v Žebráce a umístili se na 5. místě. Uskutečnil se opět výlet do Skryj. Tento rok přestává fungovat oddíl mladých požárníků.

                Po 11 letech nečinnosti se v květnu 1999 obnovuje družstvo mladých hasičů. Přihlásilo se 11 mladých zájemců. Schůzky mají v hasičské zbrojnici jednou za měsíc. Vedením byli pověřeni dva vyškolení vedoucí mládeže L. Malec a J. Svoboda. První soutěže, které se zúčastnili bylo II. kolo hry Plamen v Žebráce. Mladí obsadili 9. místo. O týden později se konala ve Bzové okrsková soutěž, kde si i děti vyzkoušely svoje dovednosti. Na ukončení školního roku byl uspořádán již tradiční oheň na hrázi Hlinovka. V září se konal pěší pochod na "Pískovnu"  v Tlustici. Na výletě se mladí učili mnoho dovedností, které uplatnili nejen v požárních soutěžích. Nabyté vědomosti potřebovali již 25.9. na I. kole hry Plamen ve Rpetech, kde soutěžily dvě družstva a obsadily 5. a 11. místo. Během října jsme prováděli sběr kaštanů. V roce 2000 se umístili mladí hasiči  na 10. místě ve hře Plamen v Hudlicích. O rok později v I. kole na 8. místě v Cerhovicích a ve II. kole na 14. místě v Komárově. V roce 2002 jsme pro děti uspořádali tří denní výlet do Františkova na „Hlavatici“.

Od roku 2006 nastává další změna v kroužku mladých hasičů. Novými vedoucími se stávají Jana Bezděková, Zorka Machová. Pomáhá také Dana Schovánková a Jan Mráček. Oddíl se rozšiřuje o 12 dětí. Činnost se značně rozšiřuje. Roku 2007 byla provedena velká rekonstrukce v klubovně hasičské zbrojnice, která slouží především dětem. Místnost byla zvětšena o bývalý sklad CO, byly tu udělány nové elektroinstalace, strop, podlaha a nábytek. Byly sem zakoupeny nová kamna. Slavnostní otevření klubovny se konalo 1. září.